Disclaimer / Cookies / Privacy

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 

een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.herbestemmingsdag.be, eigendom van BOW ARCHITECTEN en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een email, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort)

op één of andere wijze gebruikt maakt van onze producten of diensten

op één of andere wijze met BOW ARCHITECTEN in interactie gaat via bepaalde andere verkoops- of marketingkanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, beurzen, social media, enzovoort);

deze Privacyverklaring expliciet accepteert

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

BOW ARCHITECTEN is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 

Per post via: BOW ARCHITECTEN BV, Tulpenstraat 11, 8800 Roeselare, België

Telefonisch op: +32 485 504 777

Per e-mail: bow@bow-architecten.be

Via de website: www.herbestemmingsdag.be

 

2.2 Verwerker

In bepaalde gevallen kan BOW ARCHITECTEN beroep doen op een verwerker voor de goede uitvoering van haar dienstverlening t.a.v. u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van BOW ARCHITECTEN uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

BOW ARCHITECTEN verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt BOW ARCHITECTEN volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 

Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens)

Rijksregisternummer of nummer identiteitskaart

 

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

BOW ARCHITECTEN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 

Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;

Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

 

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

BOW ARCHITECTEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;

Voor het beheer van de contractuele relatie met u en het kunnen uitvoeren van onze architectuurdiensten, met inbegrip van offerte, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van onze diensten;

Om u op de hoogte te houden over onze diensten, projecten of voor u interessant nieuws indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;

 

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Uitgezonderd bepaalde verwerkers, overheden of derden die uw persoonsgegevens dienen te ontvangen in het kader van de uitvoering van de met u aangegane contractuele  verbintenissen, verwerkt BOW ARCHITECTEN uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen, tenzij u hiervoor vooraf expliciete toestemming zou hebben gegeven.

 

BOW ARCHITECTEN heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. 

 

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

BOW ARCHITECTEN bewaard uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door BOW ARCHITECTEN geleverde diensten (i.e. 10-jarige aansprakelijkheid van de architect).

 

8. Welke rechten heeft u?

8.1 Recht op informatie

Via onderhavige Privacyverklaring wenst BOW ARCHITECTEN u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

 

8.2 Recht op inzage

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en BOW ARCHITECTEN te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

 

U hebt eveneens het recht om BOW ARCHITECTEN om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan BOW ARCHITECTEN een administratieve kost aanrekenen.

 

8.3 Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan BOW ARCHITECTEN.

 

8.4 Recht op gegevenswissing

U hebt het recht BOW ARCHITECTEN te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien voor de verwerking geen gegronde reden meer kan worden ingeroepen door BOW ARCHITECTEN. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 

Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;

U bewijst dat BOW ARCHITECTEN uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;

U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;

U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend

BOW ARCHITECTEN behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 

8.5 Recht op beperking van gegevensverwerking

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 

U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door BOW ARCHITECTEN werden verwerkt en BOW ARCHITECTEN heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

U bewijst dat de verwerking door BOW ARCHITECTEN onrechtmatig was en vraagt om een beperking;

BOW ARCHITECTEN heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;

U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6)

 

8.6 Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. BOW ARCHITECTEN zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

 

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan BOW ARCHITECTEN verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan BOW ARCHITECTEN te richten via één van de volgende kanalen:

 

Via aangetekend schrijven aan: BOW ARCHITECTEN BV, Tulpenstraat 11, 8800 Roeselare, België

Via e-mail aan: pieter@bow-architecten.be

 

10. Welke cookies gebruiken we?

Cookies zijn informatiebestandjes die bij uw bezoek aan onze website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (zoals PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op uw apparaat. De website van BOW ARCHITECTEN maakt enkel gebruikt van statistische cookies. Deze laten ons toe te begrijpen hoe een bezoeker onze website gebruikt. Deze cookies verzamelen louter anonieme gegevens om te rapporteren. BOW ARCHITECTEN verzamelt hierbij dus geen persoonsgegevens, indien dit wel zo zou zijn dan zou BOW ARCHITECTEN om uw toestemming vragen.

 

De volgende cookies worden momenteel gebruikt op onze website:

 

Aanbieder + Naam + Doel + Vervaltermijn + Type

Google Analytics

_ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

 

 

Google Analytics

_gat

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP Cookie

 

 

Google Analytics

_gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP Cookie

 

 

11. Hoe kunt u klacht indienen?

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

 

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

 

12. Kan deze Privacyverkalring wijzigen?

BOW ARCHITECTEN heeft steeds het recht om op elke moment onderhavige Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan huidige Privacyverklaring.

 

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Huidige Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn bevoegd in geval van geschil.